MMSU Rijeka: raspisan natječaj za radno mjesto kustosa

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Pravilnika o radu, a po dobivenoj suglasnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti raspisuje

N a t j e č a j

za radno mjesto kustos

– 1 izvršitelj/ica (m/ž), na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), najdulje do tri godine, uz probni  rok od šest mjeseci

Uvjeti:

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) smjera povijest umjetnosti,

–          položen stručni ispit za kustosa,

–          3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu,

–          znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Kandidati trebaju dostaviti:

–          prijavu na natječaj,

–          životopis (iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja),

–          dokaz o državljanstvu,

–          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

–          dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa,

–          dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima     evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a koji, između ostaloga sadrži, podatke o poslodavcu, trajanju radnog odnosa, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi ili drugi dokazi kojima s emože utvrditi radni staž) i

–          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od 3 godine (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje ili drugi dokaz iz kojega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kandidatkinja radio/la).

Pod radnim iskustvom na istim/sličnim poslovima smatra se iskustvo u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto.

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Muzeju moderne i suvremene umjetnosti da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju prethodno položen stručni ispit za kustosa, ali su ga dužne položiti sukladno propisima koji uređuju stjecanje stručnih zvanja u muzejskoj struci u roku od 1 godine od početka radnog odnosa.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima te je dužan/na uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju sukladno posebnom propisu.

Kandidat/kinja koji/a pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj:  33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj , dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a zaključno do 31. svibnja 2024. godine. Prijave se podnose isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, na adresu: Krešimirova 26c, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za KUSTOSA – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata/kinja koji/e ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak selekcije kandidata/kinja putem razgovora (intervjua) i/ili provjere radnih sposobnosti. O vremenu održavanja razgovora / provjere radnih sposobnosti kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonski.

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru / provjeri radnih sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ne zadovolje provjeru radnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na internetskoj stranici Muzeja moderne i suvremene umjetnosti:  https://mmsu.hr/upravljanje/dokumenti/ dostupni su podaci o plaći i opisu poslova za navedeno radno mjesto.

#kustos #MMSU Rijeka #natječaj kustos #natječaji u kulturi #Rijeka

Nasumičan izbor

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh