Objavljen natječaj za imenovanje intendanta/intendantice HNK Ivana pl. Zajca

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, raspisalo je Javni natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za mandatno razdoblje od 2025. do 2028.

Za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka može biti imenovana osoba koja, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete poput toga da osoba mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te najmanje 5 (pet) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili 10 (deset) godina radnog iskustva u području kulture. Osoba mora biti afirmirana na području kulture te znati engleski jezik. Intendant ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat/kandidatkinja dužan/na u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.Intendant/intendantica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti i dokumentaciju, a detalje o tome kao i ostale pojedinosti natječaja mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.

Prijave se podnose na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1/I, 51000 Rijeka, s naznakom “Natječaj za intendanta – ne otvaraj” i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom „natječaj za intendanta – ne otvaraj“.

Natječaj je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave. Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku koji ne može biti dulji od 30 (trideset) dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava, a nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Istaknuta slika: HNK Ivan pl. Zajc

#HNK Ivan pl. Zajc #intendant #intendantica #natječaj #prijave

ArtKvart Preporuka

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh