Odluka o redu na pomorskom dobru – nova obveza lokalnih samouprava na moru

O ostalim Pravilnicima i načinima koji su doneseni, a koji su od krucijalne važnosti da bi novi Zakon funkcionirao, još uvijek nije iznesen dostatan broj informacija, potencijalno, iz razloga što takve informacije, još uvijek ne postoje? Uglavnom kreće se po starom dobrom običaju, od kažnjavanja.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji je stupio na snagu krajem srpnja 2023., bitno je decentralizirao upravljanje i nadzor nad pomorskim dobrom te održavanje reda na pomorskom dobru, što predstavlja veliku promjenu u odnosu na dosadašnju regulaciju. Među ostalim, Zakon je obvezao lokalne samouprave na moru na donošenje novog općeg akta – odluke o redu na pomorskom dobru. Kako rokovi zadani Zakonom pomalo istječu, a velik broj lokalnih samouprava još nije počeo s postupkom donošenja oduke, obavještavamo javnost da je Grad Rijeka pozvao na E-savjetovanje oko prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru.

Kratak rok za donošenje odluke

Propisano je kako u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno ravnatelja javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno upravno vijeće javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, donosi odluku o redu na pomorskom dobru odnosno odluku o pomorskom redu unutar zaštićenog dijela prirode. Dakle, lokalna samouprava koja obuhvaća i dio pomorskog dobra obvezna je donijeti ovaj opći akt.

Propisan je i rok za donošenje odluke o redu na pomorskom dobru, prema čl. 234. ZPDML-a odluku je potrebno donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Kako je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio na snagu 29. srpnja 2023., ovaj rok ističe krajem listopada 2023. O ostalim Pravilnicima i načinima koji su doneseni, a koji su od krucijalne važnosti da bi novi Zakon funkcionirao, još uvijek nije iznesen dostatan broj informacija, potencijalno, iz razloga što takve informacije, još uvijek ne postoje? Uglavnom kreće se po starom dobrom običaju, od kažnjavanja.

Dobrovoljna akcija čišćenja plaže Morski prasac

U nastavku, sažimamo dijelove teksta poziva Grada Rijeke usmjerene svim građanima, na E-savjetovanje oko prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru, otvorene do 19. studenog 2023.

E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru

Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke.

Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, posebice pravnih i fizičkih osoba koje iz bilo kojeg razloga pristupaju pomorskom dobru u općoj upotrebi, uz naglasak na pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Građani i građanke su pozvani poslati svoje sugestije u vezi s planiranim prijedlogom Odluke o redu na pomorskom dobru, popunjavajući obrazac za savjetovanje koji je dostupan na sljedećem linku. Također, građani/-ke imaju mogućnost ostaviti komentare u donjem dijelu stranice za savjetovanje. Nakon završetka savjetovanja, Grad Rijeka će objaviti izvješće o provedenom savjetovanju na istoj web lokaciji.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Krajem srpnja 2023. godine stupio je na snagu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), čiji je cilj uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, odnosno upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Zakonu, red na pomorskom dobru predstavlja cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi. Radi usklađenja s novom zakonskom regulativom, predloženo je donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru.

Obrazloženje prijedloga Odluke i uvođenje osobe pomorskog redara kao čuvara zaštićenog dijela prirode

U obrazloženju prijedloga Odluke, propisuju se:

  1. način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi
  2. održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi
  3. osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra.

Nadalje, odlukom o redu na pomorskom dobru, propisano je i uvođenje osobe pomorskog redara, koja će provoditi poslove nadzora, a koje na temelju Zakona, obnavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Pomorski redar posjeduje najmanje četverogodišnje strukovno srednjoškolsko ili gimnazijsko obrazovanje te će u obavljanju službene dužnosti, nositi službenu odoru sa službenom iskaznicom.

Redar je utoliko ovlašten:

  1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke ili zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
  2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
  3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru
  4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)
  5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Red na pomorskom dobru u općoj upotrebi obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području grada Rijeke, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno (…) Ovim se odredbama predlaže sukladno Zakonu definirati pojedine vrste plaža (prirodna morska plaža, uređena morska plaža, morska plaža posebne namjene) na području grada Rijeke, kao i propisati obveze osobe koja upravlja morskim plažama, a koja može biti ili Grad Rijeka sukladno planu upravljanja pomorskim dobrom ili koncesionar u skladu s odlukom i ugovorom o koncesiji.

Majka s djetetom u kolicima na šetalištu Morskog prasca
Gradski sanitarni čvor na plaži Kantrida

Fotografije iz arive Damira Čargonje

#E-konzultacije #E-savjetovanje #Grad Rijeka #Odluka o redu na pomorskom dobru #Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

ArtKvart Preporuka

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh